ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงาน / แผนปฏิบัติงานจัดซื้อ

ประกวดราคา


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
  2. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  3. พัฒนาสมรรถนะบุคคลากรให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบสารสนเทศ

โทรศัพท์ภายใน
โทรศัพท์ภายใน
0        ประชาสัมพันธ์                    122    ห้องยานพาหนะ
101    งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน             207    ตึกผู้ป่วยใน
102    งานเวชระเบียน                  208    ห้องกลุ่มการพยาบาล
103    งานผู้ป่วยนอก                    401    ห้องฝากครรภ์
104    ห้องตรวจแพทย์ 1               404    ศูนย์คอมพิวเตอร์
105    ห้องตรวจแพทย์ 2               405    งานทันตกรรม
107    งานเวชปฏิบัติครอบครัว        406    งานชันสูตร ห้องแล็บ
108    งานเภสัชกรรมชุมชน           408    โรงไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
109    ห้องจ่ายเงิน                       410    ป้อมยาม
110    ห้องเอกซเรย์                      411    งานห้องจ่ายกลาง
112    งานประกันฯ                      422    ห้องคลังยา
113    งานห้องคลอด ห้องผ่าตัด       430    งานกายภาพบำบัด และ ห้องนวด
115    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป            202    ห้องพิเศษ 2
117    ห้องผู้อำนวยการ                 203    ห้องพิเศษ 3
118    ห้องประชุม                        204    ห้องพิเศษ 4
120    โรงครัว

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์
   โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในจังหวัดขอนแก่น

พันธกิจ
   1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสาน ครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
   2. เสริมสร้างการมีส่วนร่มของชุมชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง สามารถดูแลตนเองได้ โดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
   3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ที่เอื้อต่อการให้บริการ

เป้าหมาย
   1. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
   2. ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น
   3. บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ค่านิยม
   1. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
   2. การทำงานเป็นทีม
   3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
   4. ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน